ขั้นตอนการปลูกบ้านในที่ดินว่างเปล่า

ขั้นตอนการปลูกบ้านในที่ดินว่างเปล่า

ขั้นตอนการปลูกบ้านในที่ดินว่างเปล่า

ขั้นตอนการปลูกบ้านในที่ดินว่างเปล่า

 • ให้ตรวจสองชื่อเจ้าของโฉนดว่าเป็นชื่อของใคร ของเราหรือไม่ โดยการไปตรวจเช็คที่กรมที่ดิน ประจำจังหวัด จากนั้นให้เตรียมเงินไว้เพื่อการปลูกบ้าน ถ้ามีเงินไม่พอให้ทำเรื่องกู้ธนาคาร เพื่อการนำที่ดินเป็นหลักประกัน
 • หาแบบแปลนบ้านที่ถูกใจ เพื่อทำการปลูกโดยต้องมีเงินสำรองไว้อีกก้อนหนึ่ง หรือให้ปรึกษาผู้รับเหมาที่เป็นบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้ หรือการจ้างเขียนแบบบ้านจากผู้ชำนาญการก็ได้โดยอาจมีค้าจ้างเขียนแบบอยู่ที่ประมาณ 2,000-6,000 บาท โดยให้ตั้งงบไว้ตามทีต้องการ เพราะแบบบ้านนั้นมีความสำคัญมากเนื่องจากจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งหมดที่ต้องการ เช่น ความกว้าง ความยาว และลักษณะบ้านโดยประมาณ ตามที่ต้องการ
 • ต้องขออนุญาตสร้างบ้าน เมื่อได้แบบบ้านแล้วให้มาขออนุญาตสร้างที่เขต หรือเทศบาลโดยในนำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปแจ้งขออนุญาตได้ในเวลาราชการ โดยต้องมีลายเซ็นของวิศวกร และสถาปนิกรับรองไว้ด้วย โดยจะมีค่าเซ็นต์รับรองอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาท โดยจะมีรายละเอียดดังนี้
 • รายการคำนวณแบบบ้าน พร้อมลายเซ็นทุกหน้า
 • ค่าเซ็นต์แปลนบ้าน
 • หนังสือรับรอง วิศวกรความคุม 1 ชุด พร้อมสำเนาใน กว.
 • หนังสือของผู้ควบคุมงาน หรือแบบ น.4 พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
 • สำเนาโฉนดที่ดิน พร้อมเจ้าของเซ็นต์รับรองทุกหน้า
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน
 • ใบรับรองที่ดินโดยผู้ใหญ่บ้านย
 • ใบมอบอำนาจการขออนุญาตสร้าง กรณีเจ้าของที่ดินไม่ได้ขออนุญาตเอง
 • การขอเลขบ้าน เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำการสร้างบ้านได้แล้ว จากนั้นเป็นขั้นตอนการขอเลขบ้าน สำหรับการนำไปยื่นของใช้ไฟฟ้า และน้ำประปา ต่อไป ส่วนลำดับต่อมาก็คือ ต้องดูว่าที่ดินต้องมีการถมหรือไม่ ควรถมให้เป็นการพอประมาณเพื่อในอนาคตมีการสร้างถนน หรือทำให้บริเวณรอบนอกสูงขึ่นจะได้ไม่เสียระดับบ้าน โดยขอแนะนำว่าถ้าต้องการบ้านที่มีคุฯภาพควรถมทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ปี เพื่อให้ดินที่ถมอยู่ตัว ซึ่งเวลาที่รอนี้ก็จะได้หาแบบบ้าน หรือผู้รับเหมาเพื่อก่อสร้างได้โดยไม่ต้องรีบร้อน หรือถ้าจะต้องยื่นกู้จากธนาคารก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะในการเดินเรื่องและรอคอย เพราะกว่าจะได้รับอนุมัติดินที่ถมไว้ก็ได้ที่พอดี หรือจะลงมือก่อสร้างได้ทันที
 • การตกลงและให้สิทธิ์แก่ผู้รับเหมา โดยการนำเอกสารที่ทางเขตรับรองมาแล้วให้ผู้รับเหมาเข้าทำการก่อสร้าง โดยให้ทำการตกลงและทำเป็นสัญญาจ้างว่าจะให้สิทธิ์ผู้รับเหมาเข้าทำการก่อสร้างบ้าน โดยต้องระบุรายละเอียดให้ครงถ้วนว่าทางฝ่ายเจ้าของบ้านจะเป็นผู้ซื้ออุปกรณ์ทั้งหมด หรือให้ทางผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะการจ้างปลูกบ้านอาจเป็นได้ทั้งจ้างเฉพาะค้าแรงส่วนอุปกรณ์ก่อสร้างเจ้าของบ้านจะเป็นผู้ซื้อเอง หรือจ้างทั้งหมดรวมทั้งค่าอุปกรณ์และค่าแรงงาน ส่วนถ้าต้องการให้มีการขออนุญาตในการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปาก็อาจทำข้อตกลงอีกต่างหากว่าจะให้ผู้รับเหมาะขอให้ด้วย หรือว่าเจ้าของบ้านจะเป็นผู้ขอเอง

 

 

 

สร้างบ้าน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น